اخبار برگزیده

بزرگان بیرانونددرشهرکوچک ماژین دردل کبیرکوه

باسلام وخسته نباشیدبشماخواننده عزیزماژین سرزمینی بسیارگرم اما بقول محلیهاخاکی دامن گیردارداماایل بزرگ بیرانوند که درسراسرایران وجود داراند عهده ای نیزازچندتیره درماژین ازدیربازدراین خطه ساکن بوده وهستند واما دراین شهرکوچک زرینجوهاوبیرانوندها وچندتیره ای دیگرکه همه طوایف بیرانوندراتشکیل میدهند ساکن وبه زندگی خویش مشغولندواما بزرگان ایل بیرانوندکه دراصل بومی اینشهربوده ازطایفه زرینجو مرحوم زکیخان رامیتوان نام بردکه هرچه ازخصوصیات وشخصیتش گویم کم است مردی بودبلندقدباسواد که قران رابه زیبای تفسیرمیکردهمیشه درکارهای خیرپیش قدم بودایشان رامن خودبارهاازنزدیک زیارت کرده ام وازطوایف بیرانوندهرگونه اختلافاتی بودجودمی امد برادران رافرا میخواندوبسیارزیباانان رااشتی میدادایل حرفش رابزیبای قبول واطاعت میدایشان سخن ران وخنده روبود من خودبارهاشاهدبودم دیگران اگرحرفی بمیان میامد میگفتن به نماز شب زکیخان قسم روحش شادیادش گرامی ازطوایف رشیدی مرحوم حاج شیرمرادخان رابایدنام نام بردکه این شخصیت هرچه ازاوتعریف کنم کم است بارهاخودم خدمتشون رسیدم بزرگان زیادی ازایل بزرگ بیرانوندمیشودنام بردمرحوم عزیزخان مرحوم حاج غلامشاه مرحوم حاج عباس مرحوم ایرج زرینجوه و....درهرصورت نیمی ازسرزمین شهرماژین راایل بزرگ بیرانوندتشکیل داده انددراینجا عذرخواهی میکنم وبه دلیل کافی نبودن اطلاعات باشما عزیزان خداحافظی میکنم ودرا ولین فرصت وبدست اوردن اطلاعات کامل نوشته ام راکمل وبه حضورتان تقدیم خواهم کرد.


بزرگان بیرانونددرشهرکوچک ماژین دردل کبیرکوه

بزرگان بیرانونددرشهرکوچک ماژین دردل کبیرکوه

بزرگان بیرانونددرشهرکوچک ماژین دردل کبیرکوه

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها